اعضای بدن دختر دانشجو به ۵ بیمار اهدا شد

اهدای اعضای بدن دختر دانشجوی ۲۱ ساله قائمشهری همزمان با شب شهادت امام هشتم (ع) به پنج بیمار منتظر دریافت عضو ، زندگی دوباره بخشید .