تصاویر: برف عربستان را شوکه کرد

تراز: در ۵۴ سال اخیر بارش برف در ماه نوامبر در عربستان بی سابقه بوده است.