حملۀ مزدور پاکستانی به فعال بحرینی در زندان

یک مزدور پاکستانی با حمله به فعال بحرینی در زندان، او را مورد ضرب و شتم قرار داد.