نحوه عملکرد سیستم ایمنی در طول خواب

محققان در مطالعه اخیر خود دریافته اند که چگونه سیستم ایمنی در طول مدت خواب خود را احیاء می کند.