وقتی ارتباط پنهانی زن بیوه با همکارش در محیط کار پیچید و ...

رکنا: زن بیوه که در محل کارش دلباخته مرد متاهلی شده بود وقتی شکست خورد خودکشی کرد.