کلیپ/ ۵ بازیکن فوتبال که از مرگ در زمین مسابقه گریختند!