سیاه و سفیدی های گردشگری قم

دریاچه نمک از مهمترین فرصت های گردشگری استان قم در مزایده ای به بخش خصوصی واگذار شده و از سوی دیگر مبل و سوهان قم به عنوان مهمترین ظرفیت های این استان مورد توجه قرار گرفته اند، اما تسهیلات برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در جذب گردشگر با مشکلاتی در این استان مواجه است.