بیوکلماتیک، برج جواهرنشان پاریس

برج بیوکلماتیک، برجی با عملکرد اداری به وسیله گروه معماران ” یو ان” وبه شکل طرح سازمان یافته ای جهت تجمیع عملکردهای غیر مرتبط در منطقه ” لسی لس مولینکس ” در شهرپاریس طراحی شده است.