معترضان به بدرفتاری با پناهجویان بار دیگر در برابر پارلمان استرالیا تجمع کردند

معترضان به بدرفتاری با پناهجویان بار دیگر در برابر پارلمان استرالیا تجمع کردند نوشته معترضان به بدرفتاری با پناهجویان بار دیگر در برابر پارلمان استرالیا تجمع کردند اولین بار در باز خبر پدیدار شد.