اعضای اوپک بر سر کاهش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت توافق کردند

کشورهای عضو اوپک بر سر کاهش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت خود به توافق رسیدند، این توافق بعد از ۸ سال اتفاق افتاده است.