افزایش نرخ ارز کسری بودجه را جبران می کند؟

افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر نمی‌تواند به دلیل دستکاری دولت رخ داده باشد.