آخرین واکنش رئیس بانک مرکزی به گرانی ارز

رییس‌کل بانک مرکزی معتقد است که «افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر نیز یک شوک انتظاری است و پایدار نخواهد بود.»