مجموعه اشعار نیما یوشیج به چاپ پانزدهم رسید

کتاب مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج با گردآوری سیروس طاهباز توسط انتشارات نگاه به چاپ پانزدهم رسید.