«بچه‌های امروز معرکه‌اند» به چاپ ششم رسید

کتاب داستانی «بچه‌های امروز معرکه‌اند» نوشته عزیز نسین با ترجمه داود وفایی توسط نشر مرکز به چاپ ششم رسید.