جام باشگاه‌های کتابخوانی زمینه‌ساز ترویج کتابخوانی است

الوندی گفت: آشنایی کودکان و نوجوانان با مقولات تازه و نو در جام باشگاه های کتابخوانی، صددرصد برای آنها جذابیت دارد و اگر متوجه شوند کتابخوانی فضای این آشنایی را برای آنها فراهم می کند.