تنها ۳ درصد گردشگران بریتانیایی حاضرند کنار ترامپ بنشینند

براساس یک نظرسنجی ۳ درصد از گردشگران تفریحی اهل بریتانیا دوست دارند که صندلی آنها در هواپیما کنار ترامپ باشد؛ این رقم درباره کلینتون ۱۷ درصد است.