دشواری‌های نسل پیش در مبارزه فرهنگی را نداریم

مدیر شهرستان ادب معتقد است امروز اگر ما دید تاریخی داشته باشیم، خواهیم دید که در حال حاضر در اوج عزت زندگی می‌کنیم و در عرصه مبارزه‌ فرهنگی، دشواری‌های نسل قبل را نداریم.