«پیش از آنکه بخوانم» چاپ هشتمی شد/ «تابستان آن سال» در چاپ دوم

ترجمه شقایق قندهاری از دو رمان «پیش از آنکه بخوابم» و «تابستان آن سال» تجدید چاپ شد.