هیچگاه درحال عصبانیت نخوابید!

تراز:دانشمندان تأکید دارند که انسان نباید هیچگاه درحال عصبانیت به خواب برود.