او مرا برای خوردن نهار به یک باغ برد و در برابر التماس هایم آزار و اذیتم کرد +عکسی از دختر در باغ که در گوشی مرد آزارگر بود

رکنا: دختر ۱۸ ساله که پیشخدمت یک کافه است مورد تجاوز فرد پلید در باغ قرار گرفت و از تمام لحظات شیطانی فیلم برداری شد.