روزی که افسانه بایگان درسی بزرگ آموخت

افسانه بایگان می‌گوید وقتی به افراد دارای معلولیت نزدیک می‌شوید، درمی‌یابید چقدر بی‌درد زندگی می‌کنید چرا که بخشی از آن‌ها حتی در مسائلی ساده مثل دسترسی به عابر بانک، محدودیت دارند. نوشته روزی که افسانه بایگان درسی بزرگ آموخت اولین بار در باز خبر پدیدار شد.