ترامپ کار را برای حسن روحانی دشوار می کند

در صورتی که ترامپ در اوایل سال ۲۰۱۷، فشارها را به ایران افزایش دهد، تندروها در ایران اعتبار حسن روحانی را برای انتخابات دوباره برای تصدی ریاست جمهوری آمریکا زیر سوال خواهند برد. نوشته ترامپ کار را برای حسن روحانی دشوار می کند اولین بار در باز خبر پدیدار شد.