این گونه به رختخواب نروید!

دانشمندان تأکید دارند که انسان نباید هیچگاه درحال عصبانیت به خواب برود.