برگ برنده‌ بزرگی که ترامپ به ایران داد

«برنده بزرگ سیاست های ترامپ در قبال خاورمیانه کسی نیست جز ایران ...»