چَکش‌کاری آسیب‌های نظام پارلمانی در ایران و فقط یک پاسخ

تغییر در نحوه چینش نمایندگان مجلس یکی از دغدغه‌هایی است که در هر دو جریان حاکم در فضای سیاسی کشور وجود دارد، تئوریسین‌ها تلاش می‌کنند اما همچنان باید منتظر لایحه نظام جامع انتخابات باشیم تا ببینیم چقدر به این دغدغه‌ها پاسخ داده می‌شود. نوشته چَکش‌کاری آسیب‌های نظام پارلمانی در ایران و فقط یک پاسخ اولین بار در باز خبر پدیدار شد.