بدترین دانش‌آموزان ریاضی و علوم را کدام کشور دارد؟

یک تحقیق روی دانش‌آموزان مدارس کشورهای مختلف، بدترین ها در رشته های ریاضی و علوم را مشخص کرده است.