آمار حیرت انگیز از تلفات ۶ ماهه حوادث ریلی در کشورهای پیشرفته