تعطیلات آخر صفر حریف آسمان دودی تهران نشد

تعطیلات آخر ماه صفر نتوانست هوای پایتخت را از آلودگی نجات دهد. وجود دو تعطیلی در میان هفته پیش بینی ها را به سمت کاهش آلودگی هوا سوق داده بود و این در حالی بود که تهران به هیچ عنوان روزهای خوبی را سپری نکرد.