پخش اذان مسلمانان از تلویزیون اسرائیل!

اختلال بر روی کانال‌های دوم و دهم تلویزیون اسرائیل، باعث قطع برنامه‌های عادی آنها و پخش تصاویر آتش‌سوزی‌های اخیر در سرزمین‌های اشغالی به همراه صدای اذان شد.