کباب مرغ در طبیعت

تهیه دو نوع کباب مرغ در طبیعت به ساده ترین روش.