ساخت ماهواره توسط ۱۴ دختران نوجوان

دختران نوجوان اولین ماهواره خصوصی آفریقا را ساختند.