تولد بره ای شبیه انسان + فیلم

رکنا: یکی از شهروند خبرنگار رکنا یک فیلم از تولد بره برای ما ارسال کرده است که صورت شباهت زیادی به انسان دارد. این فیلم را ببیند.