اف۱۶ های عراق فرماندهان داعش را به خاک و خون کشیدند