آبی های خوزستان پولدار می شوند

مسئولان خوزستان قول داده اند در هفته آینده بودجه ای را به باشگاه استقلال خوزستان تزریق کنند.