موافقت عراق با کاهش تولید نفت

وزیر نفت عراق اعلام کرد: این کشور با کاهش تولید نفت خود برای مدت زمان معین موافقت کرده است.