قتل پای میز فوتبال دستی / بازی تا نیمه شب طول کشیده بود که ...

رکنا: نزاع چهار فرد جوان در شهر قادرآباد شهرستان خرم بید استان فارس ساعت حوالی یک بامداد چهارشنبه منجر به قتل یک جوان و زخمی شدن ۲ جوان دیگر شد.