عمراف، نامزد ریاست جمهوری ازبکستان+بیوگرافی و برنامه‌ها

نامزد احراز کرسی ریاست جمهوری ازبکستان از حزب سوسیال دموکراتیک، تأمین حقوق شهروندی، همگرایی با جامعه جهانی و کشورهای همسایه و حرکت به سمت آسیای مرکزی غیر هسته‌ای را از اولویت‌های برنامه‌های خود اعلام کرد.