جبران کسری ۱۰ هزار میلیاردی بودجه با افزایش نرخ ارز