وقتی نماینده ای آزادی خواه رضاخان را تا پای استیضاح هم می کشاند!

در میان مجالس شکل گرفته قبل از انقلاب، آیت الله مدرس را یک چهره واقعی از نماینده ای آزادی خواه و مصلحت سنج می توان دانست که همچنان نیز خط مبارزاتی او حیات دارد و نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که با خون امثال مدرس، ریشه های انقلاب اسلامی قدرتمند و درخت جمهوری اسلامی، ثمر داد.