موشک‌های "کورنت" آماده نابودی تانک‌های ارتش ترکیه

در حقیقت داعش که یک همپیمانی با دولت ترکیه دارد، با عقب نشینی نمایشی بخش هایی از خاک شمال سوریه را به ارتش ترکیه تحویل داد.