تولید روزانه نفت اروندان از مرز ٤٠٠ هزار بشکه گذشت

تولید نفت شرکت اروندان به دنبال برداشت حداکثری از یاران شمالی و افزایش برداشت نفت خام از میدان آزادگان جنوبی، از مرز ٤٠٠ هزار بشکه در روز گذشت.