استخدام مدیرمنابع انسانی،مالی،حقوقی،کارشناس بهداشت در رشت

مرکز پزشکی پیشگیری و ارتقای سلامت ساوان به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود در شهر رشت از افراد واجد ... نوشته استخدام مدیرمنابع انسانی،مالی،حقوقی،کارشناس بهداشت در رشت اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.