حلقه بر در اين خانه بيشتر زنم

حرمت‌داران مهربان را متواضع و آرام و موقر همه جاي حرم مي‌توان ديد.