اگر زخم معده دارید، چای نخورید!

چای ترشح اسید معده را تحریک می کند, بنا براین برای مبتلایان به زخم معده توصیه نمیشود.