زورگیری یک پلیس+عکس

رکنا: گردشگر باهوش توانست فساد پلیس بالی را افشا کند.