اسامی شهدای شناسایی شده انفجار حله

مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: شهدای شناسایی شده انفجار حله به ۳۸ نفر رسیده است.