۶ تغییر در ۱۹ روز با ورود وزیر جدید آموزش و پرورش

مشکلات آموزش و پرورش برقرار است و باید دید پس از گذشت ۴۱ روز از طوفان تغییرات در این نهاد آموزشی، بهبود شرایط چه زمانی رقم می خورد.