همدستی عروس جوان با همسر سابقش برای قتل مادرشوهر

عروس جوان که پس از درگیری با مادرشوهرش او را به قتل رسانده بود، با تائید حکم اعدامش پای چوبه دار قرار گرفت.