عدالت اجتماعی چگونه شهر را نظم می بخشد؟

بهبود محیط زیست انسانی تا حدود زیادی به مکان یابی درست عملکردها و فعالیتهای وابسته آن است. صنایع، تجارتخانه ها، مراکز حمل و نقل و ارتباطات باید در محلی مناسب قرار گیرند. اما این موضوع همه فرآیند برنامه ریزی را شامل نمی شود، بلکه بخش مهم برنامه ریزی عبارت است از توزیع فضایی یا مکانی، اهداف و سیاست های اجتماعی و اقتصادی در سطح شهر.